KUO TIKIME - Alytaus laisvųjų krikščionių bažnyčia

Direkt zum Seiteninhalt

ALYTAUS LAISVŲJŲ KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIA, ULONŲ G. 33 D (2A), ALYTUS
PAMALDOS: SEKMADIENIAIS 11 val.
KUO TIKIME?

... APIE DIEVĄ
Mes tikime į vieną Dievą, viso regimo ir neregimo pasaulio Kūrėją, kuris egzistuoja trijuose asmenyse kaip Dievas-Tėvas, Dievas-Sūnus ir Dievas-Šventoji Dvasia. Visi trys asmenys turi Dievo prigimtį ir tik jiems būdingas, bet nedalomas savybes. Mes tikime į Dievą Tėvą - visapusiškai tobulą, visagalį ir amžiną gyvybės šaltinį, kuris visa veikia savo paties valia ir galia.

... APIE DIEVO SŪNŲ
Mes tikime į Jėzų Kristų, vienintelį ir amžinąjį Dievo Sūnų, tikrąjį Dievą ir tikrąjį žmogų, pradėtą iš Šventosios Dvasios ir gimusį iš mergelės Marijos. Jis visiškai įkūnija Dievo pilnatvę savo tobulu gyvenimu ir mokymu ir atpirko žmoniją savo mirtimi ant kryžiaus. Dievo jėga jis buvo prikeltas iš mirusių, paimtas į dangų ir yra Dievo dešinėjė visų tikinčiųjų vyriausias Kunigas, vienintelis Tarpininkas ir Užtarėjas.

... APIE ŠVENTĄJĄ DVASIĄ
Mes tikime į Šventąją Dvasią, kaip trečiąją Dieviškos Trejybės asmenį, kuri liudija apie Dievo žodžio tikrumą, parodo pasauliui nuodėmę, apreiškia dvasines tiesas ir prikelia naujam gyvenimui nusidėjusį žmogų. Ji veda tiesos ir pažinimo keliu visomis gyvenimo aplinkybėmis ir suteikia jėgų tikinčiojo dievotam gyvenimui bei tarnystei ir bažnyčioje, ir pasaulyje.

... APIE ŠVENTAJĮ RAŠTĄ
Mes tikime, kad dieviškasis Apreiškimas, paskelbtas per pranašus, Jėzų Kristų ir apaštalus, yra neklystantis, absoliutus ir užbaigtas. Jis išdėstytas 66 Senojo ir Naujojo Testamento (Šv. Rašto - 39 Senojo pirmojo kanono Testamento ir 27 Naujojo Testamento) knygose. Visas Šventasis Raštas yra Dievo įkveptas ir paskelbtas ne žmogiškos išminties žodžiais, bet šventų žmonių, vedamų Šv. Dvasios. Šventasis Raštas yra aukščiausias ir galutinis mūsų tikėjimo ir praktikos autoritetas.

... APIE ŽMOGŲ
Mes tikime, kad žmogus buvo sutvertas pagal Dievo atvaizdą ir paveikslą, tačiau sugundytas šėtono nusidėjo, prarado bendrystę su Dievu ir dvasiškšai mirė. Nors visa, kas regima ir neregima, buvo Dievo tobulai sutverta, šėtonas ir jo angelai dėl savo nuopuolio yra reali pasaulyje veikianti blogio jėga. Tuo būdu visa žmonija neša savyje šią sugadintą prigimtį, kuri veda į dvasinį asmenybės nuopuolį ir mirtį. Mes tikime, kad įtikėjęs Evangelijos skelbimu žmogus yra veikiamas Šv. Dvasios ir yra išgelbėjamas nuo amžinos pražūties. Toks dvasiškai atgimęs žmogus pradeda naują, Dievui paskirtą gyvenimą Jėzuje Kristuje.

... APIE IŠGANYMĄ
Mes tikime, kad Dievas myli puolusį žmogų ir sudaro jam laisvo pasirinkimo galimybę. Dievas suteikia sielos išgelbėjimą ir atstato dvasinę bendrystę su žmogumi per tikėjimą į išganančią Jėzaus Kristaus auką. Tik dėka Jėzaus Kristaus pralieto kraujo ir kančios ant kryžiaus nusidėjęs žmogus yra skelbiamas atpirktu, apvalytu, išteisintu ir sutaikytu su Dievu. Todėl mes tikime, kad Dievas skelbia išgelbėjimą malonės pagrindu per Jėzų Kristų, kaip tobulą ir išbaigtą dovaną. Niekas negali užsitarnauti išgelbėjimo gerais darbais ar įgyti jį atliekant religines apeigas. Pastarieji gali tarnauti tik kaip išgelbėjimo paliudijimas bei asmeniško tikėjimo raiška bei ugdymas. Dėka Jėzaus atperkamosios aukos žmogus gauna ir Šv. Dvasios dovaną nuo pat savo dvasinio gyvenimo pradžios. Dvasiškai atgimęs žmogus įgyja vidinį patvirtinimą, kad jis tapo Dievo vaiku ir gavo amžinojo gyvenimo dovaną. Šis tikrumas išgelbėjimu yra pagrįstas Šventosios Dvasios apreiškimu ir patvirtina žmogaus atnaujintą bendrystę su Dievu. Mes tikime, kad prikeldamas Jėzų Kristų Dievas tobulai atbaigė išganymo darbą, o pats Kristaus prisikėlimas yra žmonių išgelbėjimo ir išganymo garantija, ir kad visi tikintieji panašiu būdu prisikels amžinam gyvenimui su Dievu.

... APIE BAŽNYČIĄ
Mes tikime, kad Visuotinė Bažnyčia yra sudaryta iš tikinčiųjų į Viešpatį Jėzų Kristų kaip asmeninį Išgelbėtoją. Mes tikime, kad Jėzus Kristus yra Visuotinės Bažnyčios galva, o Visuotinė Bažnyčia yra Kristaus kūnas ir Jo sužadėtinė, kur kiekvienas tikintysis yra Šventąją Dvasia pakrikštytas (sujungtas, panardintas) į šį Kristaus kūną, Visuotinę Bažnyčią. Krikštas Šventąją Dvasia yra Šventosios Dvasios veiksmas, įvykstantis įtikėjimo metu. Šitokio asmeniško tikėjimo pagrindu žmonės jungiasi į vietos tikinčiųjų bendruomenę. Nors ir netobula, kaip netobulas yra ir žmogus, tokia bendruomenė yra pašaukta skelbti ir liudyti Evangeliją pasauliui ir įkūnyti Dievo karalystės idealus. Kiekviena tokia bendruomenė yra savarankiška ir, paklusdama Kristaus autoritetui, tvarko savo veiklą ir tarnavimą. Mes tikime, kad Šventoji Dvasia suteikia asmeninį ir bendruomeninį apreiškimą ir dvasines dovanas tikinčiųjų tarnavimui savo bendruomenėje ir pasaulyje. Bet kuris asmeninis ir bendruomeninis dvasinis apreiškimas ir dovana turi atitikti Šv. Rašte išdėstytų tiesų visumą.

... APIE SAKRAMENTUS
Mes tikime, kad Bažnyčia turi laikytis Krikšto ir Viešpaties Vakarienės, t.y. Komunijos. Mes tikime, kad visi, kurie priėmė Kristų kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją, turėtų pasikrikštyti Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu; kad vandens krikštas yra Kristaus mirties, laidojimo ir prisikėlimo vaizdinys; ir kad Viešpaties Vakarienės būtų laikomasi atminti Viešpačiui Jėzui Kristui, mirusiam užmūsų nuodėmes.
Zurück zum Seiteninhalt